# روشهای_مقابله
رابطه بین مقابله با تنیدگی بر منبع کنترل                      دکتر علیرضا رجایی                                               زهراتاتاری                         دانشگاه آزاد اسلامی                                                      دانشجوی کارشناسی ارشد                          واحد تربت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید