زمان واکنش به دو عامل زمان تحریک گیرنده های حسّی و زمان انتقال ( به مراکز عصبی و از آنجا به اندام پاسخ) بستگی دارد( البته به طور دقیق و با نگاه ریز، به عوامل بسیار متعددی بستگی دارد).

سه نوع زمان واکنش می توان تشخیص داد:
الف- زمان واکنش نوری که در آن، به یک محرّک واحد با یک واکنش واحد پاسخ داده می شود.
ب- زمان واکنش انتخابی که در آن، به محرک های متلف پاسخ های مختلف داده می شود.
ج - زمان واکنش تشخیصی که در آن، آزمودنی فقط به یک محرّک پاسخ  می دهد و به محرکهای دیگری که مغایر یا مشابه آن هستند، پاسخ نمی دهد.
حدّ فیزیولوژیک در انسان یا به عبارتی؛ حدّ اقل زمان واکنش در انسان 12صدم ثانیه شناخته شده بود که امروزه با تکنولوژی پیشرفته و محاسبه دقیق، بین 15 تا 17 صدم ثانیه تشخیص داده می شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید