رابطه بین مقابله با تنیدگی بر منبع کنترل

 

                   دکتر علیرضا رجایی                                               زهراتاتاری

                        دانشگاه آزاد اسلامی                                                      دانشجوی کارشناسی ارشد

                         واحد تربت جام

 

 

چکیده

به منظور بررسی چگونگی واکنش نسبت به رویدادهای استرس زا، اساساً به کیفیت تفسیر و ارزیابی افراد از آن رویدادها بستگی دارد. شناخت عوامل اثرگذار بر واکنش ها در مقابل رویدادهای استرس زا، نقش بسزایی درمدیریت و کنترل استرس دارد و همواره یکی از موضوعات عمده در مطالعات مرتبط به رفتارشناسی مقابله بوده است. هدف:  مطالعه  حاضر با هدف تعیین تفاوت در استراتژی ها و واکنش های مقابلة افراد با توجه به منبع کنترل انجام شده است. مطالعه حاضر،223نفرازدانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد قوچان بود و با روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است و ازدو آزمون،پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن(1985، بازنگری عبدی،1380) و پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی و متوسط نوویکی و استریک لند 1973، بازنگری  کریمی،1384) استفاده شده است.علاوه برشاخص های آمارتوصیفی، ازروش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها دراین پژوهش نشان داده است که افراد  از  راهبردهای  مقابله  مساله مدار با  منبع کنترل متوسط یا  نرمال  برای  مقابله  با  استرس استفاده  می کنند.در حالی که پژوهش های پیشین، استفادة بالاتر افراد با منبع کنترل درونی از استراتژی های مقابله معطوف به حل مسئله را نشان داده بودند، نتایج پژوهش حاضر استفاده ی بالاتر افراد  از  راهبردهای مقابله  مساله مدار با  منبع کنترل متوسط یا  نرمال  برای  مقابله  با  استرس استفاده  می کنند، در واقع  آن ها بهترین  شیوه  را  در جهت  مقابله  با  استرس  به  کار می برند.

واژگان کلیدی: استرس،روش های  مقابله؛ منبع کنترل.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید