ابزارآزمایش

ابزار این آزمایش شنوایی سنج نامیده می شود؛در این دستگاه ها دو کلید مربوط به تعیین فراوانی صوت از 250تا8000 هرتز ( واحد فراوانی صوت یا سیکل در ثانیه) وشدت صوت از 10- دسی بل تا120 دسی بل وجوددارد. کلیدهای دیگر مربوط به تعیین گوش راست و چپ، ارائه محرک صوتی به طور منقطع یا مداوم، خروجی مربوط به شستی پاسخ آزمودنی وکلید قطع ووصل دستگاه ،و بالاخره قسمت حساس این دستگاه گوشی مربوط به آزمودنی است که آن را روی گوش های خود می گذارد و پشت به دستگاه آماده برای آزمایش می نشیند.  

 

                  

اجرای آزمایش

این آزمایش درحد امکان بایستی در فضا ومکان کاملا ساکت وآرام وترجیحا در اتاقک های ضدصوت انجام گیرد. پس از آشنا کردن آزمودنی با شدت صوت های کم و زیاد و یا با فراوانی های متفاوت آزمایش را برای اولین فراوانی یعنی 250 هرتز شروع می کنیم و سپس به ترتیب تا فراوانی 8000 ادامه می دهیم.

بنابراین پس از تعیین اولین فراوانی در سری فراوانی های مندرج در جدول مخصوص ثبت پاسخ ها، شدت محرک صوتی را که آزمودنی در پنجاه درصد موارد احساس می کند، بدست می آوریم. سپس برای تمامی فراوانی های سری مورد نظر به همین نحو آزمایش را ادامه می دهیم. در هر کوشش که آزمودنی حد آستانه را اعلام می دارد نقطه ای راروی محور درج می کنیم و پس از تعیین آستانه برای آخرین فراوانی سری، این نقاط را به هم وصل می کنیم و بدین ترتیب نمودار آستانه شنوایی آزمودنی را ترسیم می نمائیم و آن را تحلیل و تفسیر می کنیم.

تحلیل نتایج :

آزمودنی راست برتر و  چپ برتر هر دو شنوایی در حد بهنجار دارند.

در نتیجه بین نتایج سنجش حساسیت شنوایی بین راست برتری و چپ برتری رابطه معناداری وجود ندارد و در هر دو آزمودنی شنوایی درحد بهنجار می باشد.

/ 0 نظر / 33 بازدید